Vilkår og satser

Honorar for utøvere 2019-20

Honorar for utøvere 2020-21

Oppdatert 19. februar 2020

Når DKS Oslo tegner kontrakt med utøvere om oppdrag, kan pris fastsettes som en

  1. Honorarbasert pris – selvstendig næringsdrivende, se mer info under
  2. Pakkepris – jf. Scenekunstbrukets priser
  3. Institusjonspris – kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler

Informasjon om honorarbasert pris

DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo, (ASA 4401). Standard honorarsats ble i 2019 oppjustert med 3,2% etter reforhandlinger om satsen (Forhandlingsprotokoll ASA 4401 2019). Satsen er igjen oppjustert med ytterligere 8% gjeldende fra 1.august 2020 (Se KS sin informasjon her) .

  • Dagshonorar 2020-21: Kr 5016,-

Utøvere som ønsker automatisk skattetrekk, kan ta oppdraget som frilans lønnstaker. Satsen for frilans lønnstaker reduseres tilsvarende arbeidsgiveravgiften. Dagshonorar frilans lønnstaker er 4396,-. Vi gjør oppmerksom på at en frilanser ikke er i et arbeidstakerforhold, det eneste som skiller frilanser fra selvstendig næringsdrivende er automatisk skattetrekk.

Både selvstendig næringsdrivende og frilans lønnstaker er dekket av rammeavtalen. Næringsdrivende sender faktura. Frilansere sender lønnsskjema og må for reiseutgifter fylle inn reiseregningsskjema og eventuelt kjørebok. Mer info om fakturering for næringsdrivende og nedlastbare skjema for frilansere her.

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Videre kan pakkepriser fortsatt benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser).

Om rammeavtalen

  • Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler)
  • I KS’ avtalestruktur er en ASA-avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere)
  • KS Forhandling informerer om at det i B-rundskriv 7/2016 finnes en veiledning om grensedragning mellom hva som er et oppdragstakerforhold og hva som er et arbeidstakerforhold på side 5, punkt 5
  • DKS Oslo har hatt en gjennomgang av grensedragningen. Et arbeidstakerforhold er for det meste et tilknytningsforhold av noenlunde stabil karakter, og det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver. DKS-oppdragene er i all hovedsak av kortere og avgrenset varighet, og utøver vil i mange tilfeller ta tilsvarende oppdrag hos andre. Juridisk avdeling i Utdanningsetaten – som DKS Oslo er organisert under – slår fast at så å si alle utøvere i DKS Oslo har et oppdragstakerforhold. Oppdragstaker kan være selvstendig næringsdrivende (få utbetalt som honorar), eller frilans lønnstaker med automatisk skattetrekk (få utbetalt som lønn)