Vilkår og satser

Honorar for utøvere 2018-19

En ny rammeavtale, ASA 4401, er fremforhandlet av MFO og KS, og besluttet tatt i bruk for Oslo kommune. Med dette er honorarsats for utøvere per 1.8.-2018 oppjustert.

  • Dagshonorar selvstendig næringsdrivende: Kr 4500,-

Utøvere som ønsker automatisk skattetrekk, kan ta oppdraget som frilans lønnstaker. Satsen for frilans lønnstaker reduseres tilsvarende arbeidsgiveravgiften. Dagshonorar frilans lønnstaker er Kr 3945,-.

Rammeavtalen ASA 4401 gjelder for oppdragstakere, ikke ansatte lønnsmottakere. Både selvstendig næringsdrivende og frilans lønnstaker er oppdragstakere og er dekket av rammeavtalen. Selvstendig næringsdrivende sender faktura. Frilans lønnstaker sender honorarskjema med ev. reiseregningskjema og kjørebok. Mer info om fakturering for næringsdrivende og nedlastbare skjema for frilansere her.

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Videre kan pakkepriser fortsatt benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser).

Avtale for 2018/19

Alle utøvere med avtale om oppdrag for DKS Oslo 2018/19 får tilbud om å endre til den nye avtalen. Se høyremenyen for oppdaterte generelle kontraktsvilkår for Oslo kommune, basert på den nye rammeavtalen.

Om rammeavtalen

  • Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler)
  • I KS´ avtalestruktur er en ASA en avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere)
  • KS Forhandling informerer om at det i B-rundskriv 7/2016 finnes en veiledning om grensedragning mellom hva som er et oppdragstakerforhold og hva som er et arbeidstakerforhold på side 5, punkt 5
  • DKS Oslo har hatt en gjennomgang av grensedragningen. Et arbeidstakerforhold er for det meste et tilknytningsforhold av noenlunde stabil karakter, og det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver. DKS-oppdragene er i all hovedsak av kortere og avgrenset varighet, og utøver vil i mange tilfeller ta tilsvarende oppdrag hos andre. Juridisk avdeling i Utdanningsetaten – som DKS Oslo er organisert under – slår fast at så å si alle utøvere i DKS Oslo har et oppdragstakerforhold. Oppdragstaker kan være selvstendig næringsdrivende (få utbetalt som honorar), eller frilans lønnstaker med automatisk skattetrekk (få utbetalt som lønn)