Vilkår og satser

Honorar for utøvere 2019-20

En ny rammeavtale, ASA 4401, ble fremforhandlet av MFO og KS, og besluttet tatt i bruk for Oslo kommune fra skoleåret 2018/19. Med dette ble honorarsats for utøvere fra 1.8.-2018 oppjustert. Informasjon per 1.4-2019: Inntil det gjennomføres eventuelle reforhandlinger gjelder samme sats for skoleåret 2019/20.

  • Dagshonorar selvstendig næringsdrivende: Kr 4500,-

Utøvere som ønsker automatisk skattetrekk, kan ta oppdraget som frilans lønnstaker. Satsen for frilans lønnstaker reduseres tilsvarende arbeidsgiveravgiften. Dagshonorar frilans lønnstaker er Kr 3945,-. Vi gjør oppmerksom på at det uansett ikke er et arbeidstaker-forhold, det er fortsatt et oppdrag, der det eneste som skiller dette fra å ta oppdraget som selvstendig næringsdrivende er automatisk skattetrekk.

Både selvstendig næringsdrivende og frilans lønnstaker er dekket av rammeavtalen. Selvstendig næringsdrivende sender faktura. Frilans lønnstaker sender lønnsskjema med ev. reiseregningskjema og kjørebok. Mer info om fakturering for næringsdrivende og nedlastbare skjema for frilansere her.

Rammeavtalen gjelder ikke for kulturinstitusjoner med egne tariffavtaler. Videre kan pakkepriser fortsatt benyttes, for eksempel for kulturinstitusjoner og for produksjoner tatt opp i Scenekunstbruket (Scenekunstbrukets priser).

Om rammeavtalen

  • Rammeavtalen er ikke en tariffavtale, men en ASA. (Andre sentrale avtaler)
  • I KS´ avtalestruktur er en ASA en avtale som regulerer vilkår m.m. for oppdragstakere (ikke arbeidstakere)
  • KS Forhandling informerer om at det i B-rundskriv 7/2016 finnes en veiledning om grensedragning mellom hva som er et oppdragstakerforhold og hva som er et arbeidstakerforhold på side 5, punkt 5
  • DKS Oslo har hatt en gjennomgang av grensedragningen. Et arbeidstakerforhold er for det meste et tilknytningsforhold av noenlunde stabil karakter, og det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver. DKS-oppdragene er i all hovedsak av kortere og avgrenset varighet, og utøver vil i mange tilfeller ta tilsvarende oppdrag hos andre. Juridisk avdeling i Utdanningsetaten – som DKS Oslo er organisert under – slår fast at så å si alle utøvere i DKS Oslo har et oppdragstakerforhold. Oppdragstaker kan være selvstendig næringsdrivende (få utbetalt som honorar), eller frilans lønnstaker med automatisk skattetrekk (få utbetalt som lønn)