Varsle om kritikkverdige forhold

Utøvere på oppdrag for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Osloskolen vil kunne oppleve eller observere kritikkverdige forhold. Det kan være mot eller mellom elever, lærere eller andre ansatte ved skolen, mot eller mellom dine utøverkolleger, eller mot deg selv. Eksempler på kritikkverdige forhold er brudd på opplæringsloven, korrupsjon, svindel, misligheter, økonomiske lovbrudd, seksuell trakassering, brudd på HMS-regler og på kommunens etiske retningslinjer

Hvilke tilfeller er så alvorlige at du bør si ifra?

Er du usikker på alvorlighetsgraden, så er tommelfingerregelen er at det bedre å si ifra enn å la være.

Hvem varsler du til og hvordan?

Dersom du ønsker å varsle, kan du kontakte DKS, eller benytte Utdanningsetatens eller kommunens sentrale varslingsordning. Varslingen kan skje muntlig eller skriftlig etter eget ønske. Varslingen kan også foregå anonymt.

  • For å varsle til DKS henvender du deg til seksjonssjef Kristin Falck, e-post / tel 41578767
  • For å benyttte  Utdanningsetatens varslingsmottak sendes skriftlig henvendelse til HR direktør Anne Tveitan Ferignac, Utdanningsetaten i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO. Utdanningsetatens varslingsmottak består av HR-direktør Anne Tveitan Ferignac, økonomidirektør Thomas Bang og etatshovedverneombud Ellen Elisabeth Brekke.
  • For å varsle kommunens sentrale varslingsordning, se her: informasjon om varsling til Oslo kommune

Forhold som gjelder om elev(er) har et trygt og godt skolemiljø

Dersom du ønsker å varsle om at en eller flere elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, f eks fordi du observerer, har mistanke om eller de forteller deg at de opplever mobbing eller annen type krenkelser (inkl. utestengelser, blikking etc), så ber vi deg følge etatens regler for varsling, jamfør opplæringslova kap. 9A

Selv om du ikke regelmessig utfører tjenester for/arbeider/oppholder deg på en bestemt skole, ønsker Osloskolen at du hjelper oss med å følge opp at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø (fysisk og psykososialt) som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har nulltoleranse mot at elever opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Krenkelser er et vidt begrep og omfatter for eksempel også det å holdes utenfor og bli oversett. Elevens opplevelse av krenkelse tar skolen på alvor.

For å sikre et trygt og godt skolemiljø ber vi deg:

1. FØLGE MED
Du skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Du skal ha et aktivt og årvåkent blikk rundt deg. Du skal ha lav terskel for å spørre eleven dersom du har mistanke om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Sier eleven fra til deg at hun/han ikke har det bra, så skal du varsle skolen (se punkt 3).

2. GRIPE INN
Du skal i de mer akutte elevsituasjoner gripe inn for å få stoppet krenkelser som mobbing, vold og trakassering. Du skal bare gripe inn dersom det er mulig, for eksempel ved å irettesette en elev som du hører si noe krenkende til en annen elev. Du skal aldri gripe inn dersom du kan skade deg selv, eller du ved å gripe inn vil kunne krenke elevene. Tvang og makt er som den klare hovedregelen aldri lov i skolen, unntak er bare dersom det er en nødrett- eller nødvergesituasjon.

3. VARSLE
Du skal varsle skolens rektor, eller den rektor har bestemt skal motta slike varsler (alle som arbeider på skolen skal vite hvem dette er om du spør). Du skal varsle dersom du får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Du skal derfor alltid varsle, når en elev eller en foreldre sier ifra til deg, men også ellers hvis du har mistanke om at en elev blir krenket. Du skal selv ikke undersøke saken. Det skal skolen gjøre når du har varslet dem.

Vil du sette deg nærmere inn i den enkelte skoles rutine for 9A-varsling, finner du denne på skolens nettsider, eller du kan be om å få den fra en i skolens ledelse.

4. NÅR EN SOM ARBEIDER PÅ SKOLEN KRENKER EN ELEV
Dersom du får mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen, herunder kollegaer av deg, utsetter en elev for krenkelser som for eksempel mobbing, vold eller diskriminering, skal du straks varsle rektor, eller den som rektor har bestemt skal motta slike varsler. Du skal følge skolens rutiner for å varsle.

Er det en i skoleledelsen som utfører krenkelsen, skal du varsle skoleeier direkte. Da varsler du ved å sende en epost til: varsling9a@ude.oslo.kommune.no. Husk at du må oppgi navnet ditt, hvilken skole det gjelder og et telefonnummer som skoleeier kan kontakte deg på. Skriv ikke personsensitive opplysninger eller annen identifiserende informasjon om enkeltpersoner i eposten.

Vær klar over at du har taushetsplikt om noens personlige forhold som du får kjennskap til i forbindelse med tjenesten/arbeidet du utfører for skolen. Taushetsplikten er ikke til hinder for at du varsler skolen eller skoleeier på den måten som er beskrevet her. Taushetsplikten gjelder også etter at du har avsluttet din tjeneste/arbeid på skolen. Taushetsplikten følger av forvaltningsloven § 13.