Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

På sporjakt i Oslohistorien, 4. trinn

Under følger flere opplegg av ulik lengde, knyttet til den faste produksjonen På sporjakt i Oslohistorien. De tar for seg tema, hendelseforløpet på Bymuseet med mer. Benytt oppgavene som eksempler på hvordan du kan utarbeide egne opplegg knyttet til den produksjonen dine elever skal oppleve.

Oppgave 1 Spoletekst 

Naturfag: Skriving som grunnleggende ferdighet
Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon.

Mål
Elevene skal kunne skrive en tekst med innledning, hoveddel og avslutning.

Materiell
Elevene trenger en skrivebok eventuelt et ark. Elevene kan også skrive på datamaskin.

Instruksjon til lærer
Læreren kan med fordel lage en modelltekst i forkant. Denne er tilgjengelig for eleven på skjerm eller utskrift. Sammen med elevene lager dere kriterier for teksten. Også kriteriene bør være tilgjengelig for elevene under skriveprosessen. I forkant kan det også være lurt å gi elevene tips til hvilke tre delemner hoveddelen skal omhandle (se fremgangsmåte). Elevene kan også tipse hverandre.

Fremgangsmåte
Elevene skriver en kort innledning der de forteller hvilke tre elementer de ønsker å skrive om fra museumsopplegget. I hoveddelen skriver de utfyllende om hvert element. I avslutningen oppsummeres de tre elementene slik at trådene samles. Eksempler på elementer elevene kan skrive om:

 • Hva vi gjorde på museet
 • De ulike dyrene
 • Oslo Bymuseum
 • Vaksiner
 • Sykdommer

Avslutning
Elevene kan avslutningsvis lese tekstene sine høyt for hele klassen, i små grupper eller i læringspar.

Forslag til egenvurdering
Tre stjerner og et ønske til seg selv.

Differensiering:

 • Elevene kan samskrive på data.
 • Elevene kan tegne de ulike elementene og skrive stikkord i stedet for en sammenhengende tekst med avsnitt. 

Oppgave 2 Skrivebingo 

Naturfag: Skriving som grunnleggende ferdighet
Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon.

Mål

 • Elevene skal kunne skrive en tekst som knyttes til opplegget de har deltatt på.
 • Eleven skal dele sine erfaringer og bruke informasjonen de har fått når de skriver.

Materiell
Elevene trenger en skrivebok eventuelt et ark. Elevene kan også skrive på data.

Instruksjon til lærer
Skriv gjerne en modelltekst sammen med elevene. Overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Alle ordene dere har valgt skal være med i teksten. Dere kan gjerne lage andre kriterier i tillegg.

Fremgangsmåte
Snakk om det faglige innholdet i museumsbesøket. Skriv fagbegrepene på tavla. Elevene velger så ut ni av begrepene som de fyller inn i et lite rutenett på 3×3 ruter. Elevene skriver en innledning, hoveddel og avslutning. I teksten skal flest mulig av de valgte ordene være med. Etter hvert som de bruker ordene, krysser de dem ut. For hver rad de har fylt ut kan de f.eks. rope BINGO, rekke opp hånda for å vise til lærer, sette et kryss på tavla eller legge en perle i et felles glass. Det gjeveste bør være fullt brett, der alle ordene er med i fagteksten.

Dersom lærer vil gå i dybde på tekststruktur: Skriv gjerne en modelltekst sammen med elevene. Overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Dere kan gjerne lage andre kriterier i tillegg.

Avslutning
Elevene kan avslutningsvis lese tekstene sine høyt for hele klassen, i små grupper eller i læringspar.

Forslag til egenvurdering
Exit-pass på post-it lapp der elevene beskriver noe nytt de har lært.

Differensiering
Elevene kan samskrive på data. 

Oppgave 3 Innbyggertall, tabell og diagram

Naturfag: Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i naturfag er å bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, gjøre beregninger, visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk og feltarbeid.

Matematikk: Regning som grunnleggende ferdighet
Å kunne regne i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille tallmateriale. Det innebærer å bruke begreper, måleinstrumenter, måleenheter, formler og grafikk.

Mål
Eleven kan hente inn data og lage tabell og diagram digitalt.

Materiell
PC eller nettbrett

Instruksjon til lærer
Del elevene i grupper. Gruppene kan være de samme som elevene skal ha når de deltar i opplegget på museet. Elevene søker etter informasjon knyttet til utviklingen av innbyggertall i de ulike epokene (se under). Dataen de henter skriver de inn i en tabell og lager et diagram i Excel.

Fremgangsmåte
Elevene settes i grupper. Hver gruppe søker på innbyggertall i Oslo/Christiania i starten og slutten av de ulike epokene (middelalderen, 1624-1814, 1814-1925, 1925-1970 og 1970-vår tid). Tallene setter de inn i en tabell i Excel. Så lager elevene et diagram basert på tabellen.
Lærer bør ha veiledende tall klare, slik at tiden ikke løper fra elevene mens de søker.

Avslutning
Elevene kan avslutningsvis presentere tallene sine for de andre gruppene, sammenlikne resultater og diskutere eventuelle likheter og ulikheter.

Forslag til egenvurdering

 • Forklar begrepene innbyggertall og epoke.
 • Snakk sammen om hvordan dere brukte regneark til å lage tabell og diagram.
 • Hvordan kan tabeller og diagrammer hjelpe oss til å se tallene?

Differensiering

 • Elevene kan gjøre oppgaven enkeltvis og skrive en tekst knyttet til dataen de har hentet inn.
 • Dette blir da en sammensatt tekst.

Oppgave 4 Innbyggertall og tidslinje

Grunnleggende ferdigheter i naturfag

 • Digitale ferdigheter i naturfag er å bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, gjøre beregninger, visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk og feltarbeid.
 • Å kunne regne i naturfag er å innhente, bearbeide og framstille tallmateriale. Det innebærer å bruke begreper, måleinstrumenter, måleenheter, formler og grafikk. Regning i naturfag er også å kunne sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger.

Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag

 • Å kunne rekne i samfunnsfag inneber å kunne hente inn, arbeide med og vurdere taltilfang om faglege tema, og å framstille dette i tabellar, grafar og figurar.
 • Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema.

Mål
Eleven skal presentere innhentet informasjon på en tidslinje.

Materiell
Papirrull eller ark, pc/nettbrett, leksikon, fargeblyanter og eventuelt en skriver

Instruksjon til lærer
Som en videreutvikling av opplegget «innbyggertall, tabell og diagram» kan man bruke dataen til å lage en tidslinje. Her er det også mulig å hente inn informasjon om spesielle hendelser i de ulike epokene. Disse kan elevene presenterer på en tidslinje.

Fremgangsmåte
Elevene lager en tidslinje over epoken de har fått tildelt, det kan være smart å samkjøre gruppa her med gruppa som skal være sammen på museet. Elevene søker og finner informasjon og hendelser knyttet til sin epoke. Det kan være greit å veilede elevene i hvordan de søker, og eventuelt gi elevene et antall hendelser de skal finne. Elevene lager så en tallinje på papir (papirrull kan være smart). På tidslinjen kan de tegne, eller sette inn bilder hentet fra internett. Tidslinjen kan henges opp på veggen i rekkefølge med alle epokene.

Avslutning
Hver gruppe presenterer tidslinjen til sin epoke. Hver tidslinje henges så opp i riktig rekkefølge på veggen.

Forslag til egenvurdering
Lærer skriver et spørsmål til hver epoke på tavla. Elevene svarer på et ark, nederst vurderer de hva de har fått med seg ved hjelp av smilefjes.

Differensiering
For at eleven skal slippe å finne hendelser selv kan du ha dette klart. Elevene lager så tidslinjen og skriver inn det de har fått beskjed om.

Oppgave 5 Dramatisering av epokene

Grunnleggende ferdigheter i naturfag
Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer. Det innebærer å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer.

Mål
Elevene skal dramatisere fra en epoke i Oslohistorien.

Materiell
I utgangspunktet trenger man ikke noe spesielt materiell. Om man ønsker kan elevene få ulike stoffer og designe klær, eventuelt lage leker fra de ulike epokene.

Instruksjon til lærer
Under opplegget på museet skal hver gruppe presentere hver sin epoke. Det kan likevel være gøy å dramatisere på skolen. Elevene kan dramatisere og kle seg slik de gjorde rundt denne tiden (her har du muligheten til å ta inn kunst og håndverk, la elevene designe egne klesplagg knyttet til epoken).

Elevene bør oppfordres til å benytte naturfaglige og samfunnsfaglige begreper og kunnskap slik at deres forståelse av epokene kommer til uttrykk.

Fremgangsmåte
Elevene er i de samme gruppene som på museet. De skal nå dramatisere noe av kunnskapen de opparbeidet seg under opplegget. Dette skal de presenter for resten av klassen.

Dere kan også leke følgende dramalek: Velg ut en liten gruppe elever. Disse får noen få minutter på seg i et rom ved siden av, til å lage et skuespill der de bruker fem utvalgte ord – i dette tilfellet er det fint om det er ord knyttet til dyr, vaksinasjon, sykdommer, Oslohistorie og innbyggere. Improvisasjonsteater som dette preges sjelden av kvalitet, men vil likevel by på en underholdende bearbeiding av temaet.

Avslutning
Elevene kan avslutningsvis gi hverandre tilbakemeldinger. For eksempel to stjerner og et ønske.

Differensiering

 • Du kan på forhånd lage et manus til elevene.
 • Elevene kan designe klær til rollespillet tilhørende de ulike epokene.
 • Elevene kan lage leker knyttet til de ulike epokene.

Forslag til andre aktiviteter

 • Konvoluttleken. Merk fire konvolutter med hver sin epoke og plasser dem på ulike steder i klasserommet. Elevene får utdelt faktasetninger som hører til hver sin episode. De myldrer så rundt i klasserommet og legger setningene i riktig konvolutt. Konvoluttene tømmes og svarene kontrolleses høyt som avslutning.
 • Beliggenhet. Hvor ligger Oslo Bymuseum? Finn en karttjeneste på nett og finn ut hvor dere har vært. Tegn gjerne inn luftlinje og/eller reiserute fra skolen.
 • Alias. Sammen med elevene lager dere lapper med faguttrykk om temaet. En elev trekker en lapp og får i oppdrag å forklare uttrykket ved å bruke andre ord. Dette kan også gjøres til mime- eller tegnelek.
 • Leker i de ulike epokene. Benytt kompetansemålet i naturfag knyttet til leker før og nå. Hvilke leker var vanlig i de ulike epokene?
 • Musikk. Søk opp Lillebjørn Nilsen sin sang om «Luse-Frans». Denne finnes blant annet på YouTube. Teksten kan brukes i undervisningen.
Foto: Frank Michaelsen