SKUP – utviklingsprosjekt med DKS

SKUP-midlene gir skolen mulighet til å jobbe med mål og utfordringer gjennom et kunstprosjekt

Søke om å delta 2020/21

Frist GS og VGS ca. månedsskifte november / desember, info kommer

  • Grunnskole: SKUP er tatt inn i katalogen skoletilpassede innsatser fra avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Grunnskolene melder interesse for innsatser i katalogen for påfølgende skoleår.
  • Videregående skole: SKUP søknadsskjema legges ut på våre hjemmesider i god tid før søkandsfristen

Mål med SKUP

  • Positive endringer på faglige- og sosiale mål eller definerte utfordringer
  • Utvikle elevenes skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring
  • Kompetanseutvikling for lærere, dybdelæring og elevaktiv læring
  • Estetiske læringsprosesser får en naturlig plass på skolen

Struktur og økonomi

UDE kobler skolen til en veileder fra universitets- eller høyskolemiljøet som følger opp prosjektet. Veilederen bidrar til å finne en samarbeidspartner fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Viktigste pådriver er skolen selv, fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosjektet.

Skolen kan søke om inntil kr 75 000,- hvorav minimum 80% skal gå til å dekke utgifter til ekstern aktør, og inntil 20% kan brukes til materiell, oppgradering av utstyr eller lignende. Midlene kan ikke brukes til å dekke vikarlønn. UDE dekker utgiftene til veiledningen.

Erfaringer med SKUP

SKUP har vært en del av DKS i Osloskolen siden 2006. Erfaringer, utfordringer og i hvilken grad skolenes mål nås, oppsummeres i skolenes refleksjonsnotater. I disse rapportene meldes det blant annet om at mange elever har opplevd økt mestringsfølelse og selvbevissthet gjennom å arbeide med egne skapende evner under veiledning av profesjonelle utøvere. Flere skoler forteller også at SKUP-prosjekt har bidratt til økt samhold og til å nå sosiale og faglige mål som skolene selv hadde definert for det enkelte prosjekt. Det meldes også om at lærere som deltar i prosjektene tilegner seg nye arbeidsmetoder de vil  benytte både i undervisningen i respektive fag og tverrfaglig.

Elever og lærere fra Linderud og Ekeberg skole opplevde mange positive effekter knyttet til deres SKUP-prosjekt. Klikk på bildet under for å høre mer om deres opplevelser.