Undervisningsoppleggene kan tilpasses. Ta utgangspunkt i f.eks informasjonen om den produksjonen elevene skal oppleve, utøverne, det tekniske, handlingsforløpet, sjangeren, tema, et fag, kompetansemål osv, og tilpass eksisterende undervisningsopplegg til det elevene skal oppleve. Slik blir utbyttet av kulturopplevelsen  styrket for elevene, og DKS en ressurs i undervisningen for læreren. 

Reise med ruter, 5. – 7. trinn

Trygg Trafikk anbefaler alle skoler å utarbeide rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil eller buss eller annen kollektivtransport. I opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven tydeliggjøres skolens ansvar for trygghet og sikkerhet på skolen og skoleveien.

Mål:
 • Eleven skal kunne bruke fag-begreper knyttet til trafikk og transport
 • Eleven skal kunne forberede en spesifikk reise med kollektivt transportmiddel
 • Eleven skal arbeide med å finne lesestrategier som passer til formålet med lesingen
Grunnleggende ferdigheter:
 • Norsk, lesing: finne informasjon og forstå resonnementer og framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, kunne forholde seg kritisk og selvstendig til de leste tekstene. (…) arbeide systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer tekster i faget.
 • Samfunnsfag, lesing: gradvis oppøving, fra å forstå tekst og visuelle fremstillinger, gjennom tolking og vurdering, til utvikling av strategier for å tilegne seg kritisk kunnskap
 • Samfunnsfag, digitale ferdigheter: bruke digitale verktøy til å finne og gjengi samfunnsfaglig informasjon

Materiell

Teksten «Ruters reisegaranti» hentet fra nettsidene til Ruter.

Veiledning til læreren

Flere av DKS-produksjonene medfører en forflytning for elevene. Tanken med dette opplegget er å gjøre selve reisen til en læringsarena.

Framgangsmåte

 • Gå inn på Ruters nettsider og finn reiserute for deres reise på DKS-arrangementet dere skal på.
 • Snakk om disse begrepene og bruk gjerne IGP-metoden (Individuell-gruppe-plenum):
  Punktlighet, transportmiddel, kontinuerlig, så langt det er mulig, kapasitet, destinasjon, annonsere, regelmessig/uregelmessig, hærverk, mangel
 • Før teksten leses, snakk om lesestrategier.
  • Hva bør vi se på først?
  • Hvilke teknikker kan vi bruke for å holde fokus når vi skal lese en lengre tekst?
  • Hva er det realistisk å tenke at vi husker og vet etter å ha lest?
  • Hvordan kan vi notere mens vi leser, og hvorfor?
 • Elevene studerer teksten hver for seg. Her må lærer tenke differensiering i leseaktiviteten.
  Bruk av noterings-/understrekingsteknikker underveis oppmuntres, særlig identifisering av vanskelige ord og formuleringer.
 • Felles gjennomgang av de ti punktene. Punktenes betydning og innhold diskuteres underveis.
  • Hvilke punkter tenker dere er vanskeligst å holde for Ruter, og hvorfor?
  • Mangler det punkter, tenker dere?

Avslutning

Elevene jobber i læringspar og forsøker å huske flest mulig av punktene fra teksten. Lærer kan benytte seg av exit pass der elevene skriver/sier enten definisjonen på ett av fagbegrepene som dukket opp i løpet av timen, eller en av punktene fra teksten.

Forslag til egenvurdering

 • Jeg forklarer disse begrepene: Punktlighet, transportmiddel, kontinuerlig, så langt det er mulig, kapasitet, destinasjon, annonsere, regelmessig/uregelmessig, hærverk, mangel
 • Jeg forklarer hvordan vi skal reise til/fra museet/konsertstedet.
 • Jeg deltar i samtaler rundt temaet transport.
 • Jeg tilpasser lesingen min etter formålet for lesingen.
 • Jeg legger merke til når jeg støter på ukjente ord i tekster.

Differensiering

 • Teksten finnes på nett. Elever som trenger lydstøtte kan bruke CD-ord og få teksten opplest.
 • Elever som trenger kortere tekst kan lese det med uthevet skrift.
 • Elever som får SNO-undervisning eller leser i mindre grupper kan ha gjennomgått teksten på forhånd.
 • Ønsker man å utvide med tabellesing, kan elevene få utdelt rutetabellen for den aktuelle linjen og trene seg på strategier knyttet til denne typen informasjonssøk.

Annet

Søk på reiserute lar seg gjøre også på lavere trinn. Dersom man ønsker å utvide opplegget med hva som forventes av passasjerer, kan dette være en interessant skriveoppgave. Teksten «Passasjerens reisegaranti» kan brukes som arbeidstittel, med leseteksten som modelltekst.

Ruters reisegaranti  (Kilde: https://ruter.no/fa-hjelp/reisegaranti-og-drosjerefusjon/)

Reisegarantien inneholder ti punkter om punktlighet, informasjon samt trivsel på transportmiddel og stoppesteder. Reisegarantien vår gjelder transport med alle våre linjer i Oslo og Akershus.

 1. Alle avganger blir kjørt.Tidene i gjeldende rutetabell skal kjøres som de står.
 2. Vi er ikke forsinket.Transportmiddelet skal gå presist og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Vi arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.
 3. Vi kjører ikke for tidlig. Transportmiddelet skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.
 4. Det skal være plass til deg.Kapasiteten om bord skal være stor nok til at alle passasjerene langs ruten, i påregnelig antall, skal komme med.
 5. Riktig skilting av linjenummer og destinasjon.Både stoppesteder og transportmidler skal være skiltet med riktig linjenummer og destinasjon.
 6. Informasjon om stoppesteder og viktige overganger.Neste stoppested skal annonseres i transportmiddelet over høyttaler, eventuelt også på lystavle.
 7. Informasjon om rutetider og betaling.Rutetidene for hver linje skal være oppslått på alle stoppesteder, og informasjon om betaling skal være oppslått i transportmidler og på stoppesteder med billettsalg.
 8. Du får umiddelbar informasjon ved stans og forsinkelse.Ved stans skal føreren straks informere om årsaken. På stoppesteder vil vi så langt som mulig gi informasjon om uregelmessigheter.
 9. Stoppestedene og transportmidlene skal være rene og ryddige.Ruter sørger for at stoppesteder og transportmidler blir rengjort regelmessig. Er transportmidlene tilgriset skal de tas ut av bruk.
 10. Vi retter eller fjerner feil, mangler, hærverk og tilsøpling.Når du gir beskjed til Ruters kundesenter, skal alvorlige mangler være rettet i løpet av påfølgende hverdag. Mindre mangler skal rettes etter hvert.
Foto: Gisle Bjørnebye