Program 2021-22

Kulturens viktige plass i skolen

Møte med kunst og kultur er møte med demokrati og samfunn. Kulturopplevelser er opplevelser av historie og fremtid midt i våre ulike livssituasjoner, både som gruppe og som enkeltindivider. Derfor har kulturen en viktig plass i skolen.

Den kulturelle skolesekken (DKS) bidrar til behovet for estetiske erfaringer. DKS skal være en livsnerve, et fellesskap, et uttrykk for samhold og estetisk erfaring for elevene.

Kunst og kultur er også noe personlig som kan sette i gang følelser og stille spørsmål uten entydige svar. Kunsterfaringer motiverer og stimulerer til refleksjon, forståelse for mangfold, livsmestring, utforskertrang og læring. Stikkord som sammenfaller med verdigrunnlaget all undervisning skal tuftes på.

Skoleåret 2020-21 byr på masse kunst og kultur på timeplanen, men noen kulturopplevelser kan bli av en annen karakter enn før.

Gi plass til kunst og kultur i  hverdagen! Dette skal være sentralt i arbeidet med Fagfornyelsen. DKS er en ressurs når skolen skal danne «hele mennesker» til en framtid full av estetiske inntrykk og uttrykk. Kunst er både en kilde i å nå inn til den enkelte elev, og til å bygge fellesskap mellom elever. Kunst og kultur bygger både samfunnet, klassen og den enkelte elev.

Lykke til med et nytt kulturelt skoleår!

Inga Marte Thorkildsen
byråd for oppvekst og kunnskap

Informasjon vedr. tilpasning til smittevernet

Vi vet per 11.06.21 ikke hvordan skoleåret 21-22 vil utarte seg med tanke på til smittevern og hvilket nivå i Udirs trafikklysmodell Osloskolene pålegges. Tilpasninger og endringer kan skje både i det valgfrie og det faste programmet. Eventuelle tilpasninger gjør vi i tett samarbeid med Helseetaten v/bydelsoverlegen.