Mål og prioriteringer 2022-23

Nasjonale mål og føringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo skal ivareta nasjonale mål og føringer slik de står nedfelt i tildelingsbrevet fra Kulturtanken.

Kulturprogrammet skal:

  • ha samiske kunst – og kulturuttrykk som en integrert del
  • bidra til at elevene blir bedre kjent med nynorsk og nordiske nabospråk
  • speile det mangfoldige samfunnet, og synliggjøre forbilder og rollemodeller som representerer samtiden
  • gi elever med nedsatt funksjonsevne lik tilgang og anledning til å delta som andre
  • samspille med og støtte opp under læreplanverket
  • samspille med elevenes teknologirike hverdag

De nasjonale målene er:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål

Kilder

Kulturtanken: Om DKS

Utdanningsdirektoratet: Læreplanverket

Opplæringsloven: Formålsparagrafen