Mål og prioriteringer 2020-21

Kommunale prioriteringer Oslo

Den kulturelle skolesekken i Oslo skal ivareta kommunale prioriteringer vedtatt av byråd for oppvekst og kunnskap.

For 2020/21 prioriteres produksjoner som:

 • vektlegger elevmedvirkning og stimulerer til kreativitet, nysgjerrighet og dybdelæring
 • bidrar til å synliggjøre Oslo som en mangfoldig by
 • setter fokus på samiske kunst- og kulturuttrykk
 • tar i bruk ny teknologi

Nasjonale mål og føringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo skal ivareta nasjonale mål og føringer slik de står nedfelt i tildelingsbrevet fra Kulturtanken.

Kulturprogrammet skal:

 • ha samiske kunst – og kulturuttrykk som en integrert del
 • bidra til at elevene blir bedre kjent med nynorsk og nordiske nabospråk
 • speile det mangfoldige samfunnet, og synliggjøre forbilder og rollemodeller som representerer samtiden
 • gi elever med nedsatt funksjonsevne lik tilgang og anledning til å delta som andre
 • samspille med og støtte opp under læreplanverket

De nasjonale målene er:

 • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
 • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål

Kilder

Se Kulturtankens sider for info om:

Ordningen, mål og prinsipper

Styringsdokumenter

Se Udir sine sider for info om:

Læreplanverket

Generell del

Ny overordnet del

Grunnleggende ferdigheter

Se opplæringsloven

Formålsparagrafen