Mål og prioriteringer 2019-20

Kommunale prioriteringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo (DKS) skal ivareta kommunale prioriteringer vedtatt av byråd for oppvekst og kunnskap. For 2019/20 prioriteres kunst- og kulturproduksjoner som:

 • vektlegger elevmedvirkning og stimulerer til kreativitet, nysgjerrighet og dybdelæring
  DKS er en arena der elevene kan få utvikle kreative ferdigheter, og en ressurs som læreren kan utnytte til å fremme dybdelæring. Programmet 2019/20 skal inneholde produksjoner som på forskjellig vis engasjerer, involverer og aktiviserer eleven. Verkstedsproduksjoner av forskjellig varighet fra to timer til flere dager er gode eksempler på dette.
 • gir elevene tilgang til og forståelse for et bredere mangfold av kunst – og kulturuttrykk enn de ellers ville fått
  At eleven får møte profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet er et overordnet mål. I disse møtene får elevene sanselige, emosjonelle og intellektuelle erfaringer. DKS-programmet 2019/20 skal inneholde produksjoner som gir elevene flere og andre møter med kunst og kultur enn de selv gjerne oppsøker på fritiden eller møter på skolen utenom DKS.
 • er tett koblet til læreplanen, og til tverrfaglige tema i læreplanverkets nye overordnede del
  Samtidig som at det å erfare kunst er et mål i seg selv, er det også et nasjonalt mål at DKS skal bidra til realiseringen av skolens læringsmål, og være en ressurs for læreren. Programmet 2019/20 skal inneholde produksjoner som kan kobles til fag, til arbeidet med grunnleggende ferdigheter og til de tverrfaglige temaene i ny overordnet del: Demokrati, medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling.
 • er relevante i en medie – og teknologirik hverdag
  Elevene lever i en samtid der de møter og bruker teknologi både som konsumenter og som produsenter av kunstneriske og kulturelle uttrykk. Programmet 2019/20 skal inneholde produksjoner som inspirerer, problematiserer, bevisstgjør eller på andre måter speiler elevenes teknologiske samtid. Programmet skal og inneholde produksjoner som gir læreren anledning til å koble DKS til arbeidet med elevenes digitale ferdigheter.
 • er relevante sett i sammenheng med at Oslo er kåret til miljøhovedstad 2019
  Nasjonale og kommunale feiringer, jubileer og markeringer er relevante tema for elevene. I 2019 er Oslo kåret til miljøhovedstad. Programmet 2019/20 skal inneholde produksjoner som inspirerer, problematiserer, bevisstgjør eller på andre måter speiler Oslo som miljøhovedstad.

Nasjonale mål og føringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo (DKS) skal ivareta nasjonale mål og føringer slik de står nedfelt i tildelingsbrevet fra Kulturtanken.

 • Samiske kunst – og kulturuttrykk skal være en integrert del av DKS
 • DKS skal bidra til å gjøre elevene bedre kjent med begge målformer på norsk, samt styrke elevenes forståelse av nordiske nabospråk
 • DKS skal speile det mangfoldige samfunnet, og synliggjøre forbilder og rollemodeller som representerer samtiden
 • Innholdet i DKS programmet skal reflektere over tverrfaglige tema i ny overordnet del av læreplanverket, samt at elevene lever i en teknologirik hverdag
 • Elever med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang og anledning til å delta som andre i DKS

Kilder

Se Kulturtankens sider for info om:

Ordningen, mål og prinsipper

Styringsdokumenter

Se Udir sine sider for info om:

Læreplanverket

Generell del

Grunnleggende ferdigheter