Mål og prioriteringer 2018-19

Kommunale prioriteringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo (DKS) skal ivareta kommunale prioriteringer vedtatt av byråd for oppvekst og kunnskap. For 2018/19 prioriteres kunst- og kulturproduksjoner som:.

 • Sikrer høy profesjonalitet i kunst- og kulturtilbudet til alle elever i grunn- og videregående skole
  Dette harmonerer med overordnede mål og prinsipper for ordningen slik de står nedfelt i Stortingsmelding 8, Kulturell skulesekk for framtida.
 • Er tett koblet til læreplanene, og bygger opp under satsingen på tidlig innsats i skolen
  Kunst og kultur i opplæringen er både et mål i seg selv, og en ressurs i arbeidet med skolens oppdrag med å utdanne «det hele mennesket». DKS har relevans i arbeidet med læreplanverkets generelle del, de grunnleggende ferdighetene og fagene i skolen. Osloskolen fokuserer spesielt på tidlig innsats på de laveste trinnene. DKS-programmet til Osloskolen skal ha produksjoner og informasjon om disse som gjør det enkelt for lærere å skape relevans iht. skolens oppdrag.
 • Stimulerer til økt kreativitet, nysgjerrighet og dybdelæring i arbeidet med fagene
  I mangfoldet av produksjoner ønsker DKS å tilby skolen også verksteder, både av kortere varighet, halv og hel dag, og lengre over flere dager. Verkstedene gir skolene anledning til å jobbe aktivt med å utvikle elevenes kreative evner og nysgjerrighet, og kan inspirere lærere til å benytte kunst og kultur i alle fag.
 • Gir elevene tilgang til og forståelse for kunst- og kulturuttrykk ut over det de kan oppleve til vanlig
  DKS skal være en berikelse og et supplement, ikke en erstatning for den opplæringen skolen selv skal stå for. Det viktigste fokus er elevens møte med kunsten, og profesjonalitet og kvalitet måles i dette møtet.

Nasjonale mål og føringer

Den kulturelle skolesekken i Oslo (DKS) skal ivareta nasjonale mål og føringer slik de står nedfelt i tildelingsbrevet fra Kulturtanken.

 • Samiske kunst – og kulturuttrykk skal være en integrert del av DKS
 • DKS skal bidra til å gjøre elevene bedre kjent med begge målformer på norsk, samt styrke elevenes forståelse av nordiske nabospråk
 • DKS skal speile det mangfoldige samfunnet, og synliggjøre forbilder og rollemodeller som representerer samtiden
 • Elever med nedsatt funksjonsevne skal ha lik tilgang og anledning til å delta som andre i DKS

Kilder

Se Kulturtankens sider for info om:

Ordningen, mål og prinsipper

Styringsdokumenter

Se Udir sine sider for info om:

Læreplanverket

Generell del

Ny overordnet del

Grunnleggende ferdigheter

Se opplæringsloven

Formålsparagrafen