• Foto: Astrid Waller

  • Foto: privat

  • Foto: Hanne Holmgren

  • Foto: Alf Schrøder

  • Foto: HL-senteret

Kulturarv
Vg1. – Vg3. trinn

Fra “urinnvånere” til urfolk
Elevene lager utstilling om samisk historie

Klassen lager sin egen utstilling som skal vises frem for HL-senterets besøkende! Opplegget inviterer elever til å reflektere over hvordan fortellinger om majoriteten og minoriteter, fortid og nåtid, blir til.

Hvilken rolle har vitenskap, ideologi og politikk spilt i formingen av samers vilkår i Norge? Hva vil dine elever vurdere som vesentlig når de lager sin egen utstilling om samisk historie? Hvordan har majoritetens forestillinger om det samiske preget minoritetens liv, og hvordan har samene aktivt formet sine egne livsvilkår? Dette er noen av problemstillingene elevene diskuterer i opplegget.

Undervisningsopplegget legger vekt på elevaktivitet, kildearbeid og refleksjon, og egner seg for tverrfaglig samarbeid. Elevene jobber med ulike historiske kilder som tematisk dekker sentrale sider av den norsk-samiske historien. Sluttproduktet er en elevprodusert utstilling, der elevene som kuratorer må diskutere med hverandre, gjøre utvalg og ta avgjørelser knyttet til tematisk vinkling, bruken av visuelle virkemidler og egenprodusert tekst. Slik får elevene innblikk i hvordan historikere og kuratorer velger hvordan en bestemt historisk hendelse eller utvikling fremstilles. Elevenes utstilling blir stående i en periode og vises fram for senterets daglige besøkende.

Opplegget gir innsikt i samisk historie og samtid ved å drøfte hvilken rolle vitenskap, ideologi og politikk har spilt i formingen av samers vilkår i Norge, fra etableringen av Norge som nasjonalstat og frem til i dag. Elevene skal analysere og reflektere over forestillingen om en norsk homogen nasjonalidentitet, og hvordan forestillinger i majoritetsbefolkningen har påvirket og fortsatt påvirker samisk liv og selvforståelse. Samtidig gir opplegget innsikt i hvordan samene som aktive samfunnsaktører har påvirket sine egne livsvilkår.


Medvirkende

Undervisningsavdelingen ved HL-senteret tar imot mellom 7000-8000 skoleelever årlig, og har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg med fokus på dialog, elevaktivitet og variasjon. Holocaust, andre folkemord og minoriteters vilkår er sentrale temaer i senterets virksomhet.

Sted

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
Villa Grande, Huk Aveny 56, 0277 Oslo


Nettside HL-senteret

Sjekklister for DKS besøk


> Tilbake til oversikt over programmet

  • Faglig relevans

    Samfunnsfag, norsk, historie, etikk, demokrati og medborgerskap, samisk kultur