Bonusproduksjon

Bonusproduksjon er et selvvalgt arrangement eller prosjekt som grunn- og videregående skoler kan få kulturmidler til å gjennomføre.

Søke om Bonusproduksjon

 • Skolens ledelse, lærere eller elever kan søke (elever må søke i samarbeid med en lærer)
 • Søknaden sendes fra påmeldingsportalen, logg inn og velg påmelding til Bonusproduksjon
 • Ingen frist, søknad kan sendes hele skoleåret så lenge det er midler. Svarfrist på 3 uker
 • Søknaden skal inneholde
  1. Beskrivelse og fremdriftsplan: Hva, hvor, når og relevans for elevgruppen. Dersom du kan vise til at opplegget innebærer kompetanseoverføring for lærer vil dette bli tillagt vekt, men er ikke et krav.
  2. Informasjon om kunstner/kulturaktør: Kan være cv, webadresse, referanser, vimeo eller bilder.
  3. Pris: Dersom en kunstner hyres inn, skal ordinære satser og vilkår for DKS følges. Per i dag er dagshonorar 5016,- . Dersom det er utlegg for billetter eller en kulturinstitusjon som benyttes, følges deres priser. Maks. søknandsbeløp er kr 50 000,-. Søknader på over 20 000,- skal legge ved et enkelt budsjett signert av rektor.

Kvalitetsvurdering

For tilslag må produksjonen tilfredsstille DKS sine kvalitetsprinsipper jamfør Ønskekvistmodellen.

Eksempler på Bonusproduksjoner som har fått tilslag er:
– Teaterbilletter til hele klassen/trinnet/skolen
– Elevene lager en operaforestilling ved hjelp av profesjonell sanger og skuespiller
– Innleie av forfatter for å lage litteraturuke på skolen
– Fortellerteater på skolen, med og for elevene

Skolens ansvar

 • Inngå avtale med gjeldende aktører
 • Tilrettelegge praktisk og faglig
 • Betale for produksjonen – utlegg refunderes i henhold til det som er innvilget
 • Rapportere på bruk av midlene i etterkant. Besvar dette rapportskjema – det tar ca. 5-10 minutter.

Refusjon av utlegg

 • Skolen fyller inn utleggene i refusjonsskjema
 • DKS Oslo refunderer utleggene via internfaktura når refusjonsskjema og rapport er mottatt
 • Friskoler sender vanlig faktura, ikke refusjonsskjema