Utlysning kulturarv- og museumsopplegg for elever på 2. trinn

Den kulturelle skolesekken i Oslo etterspør spesifikt kulturproduksjoner i sjangeren kulturarv/museumsbesøk, tilrettelagt for elever på 2. trinn. Alle forslag sendes i det ordinære innmeldingsskjemaet innen fristen 1. oktober 2018.

Omfang

DKS Oslo vurderer å tilby alle klassene på 2. trinn et museumsbesøk gjennom DKS. I første omgang skoleåret 2019/20, med mulighet for videreføring til flere skoleår. Vi ser for oss å fordele 2. trinnsklassene på flere museer, der flere museer tar imot noen klasser hver.

Osloskolen har ca. 7500 elever på 2.trinn, noe som tilsvarer ca. 350 klasser totalt. Det er opptil 30 elever i hver klasse. Det er viktig at museet oppgir ønsket omfang/kapasitet i søknaden, altså hvor mange klasser i løpet av skoleåret museet ser for seg å kunne tilby et opplegg. Det kan være alt fra 20 til 350 klasser, avhengig av hva som passer museet. Museumsbesøkene kan foregå mellom ca. 09.30 og 13.00.

Museet kan gjerne sende inn flere søknader, både ifm. denne utlysningen for 2. trinn og ordinære søknader til andre målgrupper.

Aktuelle tema

Opplegg knyttet til de overordnede temaene i ny generell del av læreplanverket er relevant. Disse temaene er; Demokrati, medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling. Andre tema og innfallsvinkler er også av interesse. Videre er interaktive opplegg, i verkstedsform eller som på annen måte er aktiviserende, særlig interessant. Alle typer museer som jobber med kulturarv oppfordres til å sende forslag.

Kvalitetsvurdering

Våre programråd vil vurdere kvalitet i henhold til ordinære kvalitetskriterier. Det er derfor nødvendig med god nok informasjon og dokumentasjon til at de kan gjøre sine vurderinger, og gå god for kvaliteten både kulturelt innhold og formidlingen. CV-er, referanser, vurderinger fra skoler som tidligere har deltatt, videodokumentasjon, med mer, er derfor fint å få med i søknaden.

Vi anbefaler

Les veiledning og informasjon om å melde inn produksjoner på sidene for ordinær innmelding. Der står det beskrevet hva man bør ha med av informasjon og hvordan søknadene vurderes.

Ta kontakt på dks@ude.oslo.kommune.no ved spørsmål.